تعداد مقالات: 646
626. چرایی تبعیت از قانون

دوره 11، 4-3، بهار 1389، صفحه 239-260

10.22091/pfk.2010.166

سیدمحمد حسینی؛ محسن برهانی


632. نقدی بر نظریه «گفتاری بودن زبان قرآن»

دوره 1، شماره 4، تابستان 1379، صفحه 190-199

10.22091/pfk.2000.515

محمدعلی ایازی


636. نقد رابطۀ تقلید و خشونت در اندیشۀ ژیرار

دوره 20، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 219-242

10.22091/pfk.2018.1200

محمد حسین صادقی؛ حبیب الله بابایی


637. Cloning and Religious Challenges

دوره 13، شماره 1، پاییز 1390، صفحه 115-130

10.22091/jptr.2009.1482

Mohammad Hossein Mokhtari؛ Seyyed Rahim Moosavinia


644. Index-49

دوره 13، شماره 1، پاییز 1390، صفحه 1-3

10.22091/jptr.2009.1483