نویسنده = محمد سعید مهر
تعداد مقالات: 5
1. Muslim Philosophers on the Relation between Metaphysics and Theology

دوره 21، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 103-118

10.22091/jptr.2019.4723.2201

محمد سعیدی مهر