1. عقل‌گرایی و کارکردهای آن در تحوّل اندیشۀ دینی از منظر قرآن

محمدتقی دیاری بیدگلی؛ سید جمال الدین میر موسایی

دوره 14، شماره 1 ، پاییز 1391، ، صفحه 133-171

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2012.86

چکیده
  عقل‌گرایی در قرآن به عنوان روشی کارآمد، مؤثر و مترقی در کشف پدیده‌های متنوع مورد نیاز بشر در ادوار گوناگون تاریخی با ویژگی فرازمانی و فرابخشی مورد تأیید و استفادۀ شیفتگان کشف حقایق دینی از صدر اسلام تا کنون واقع شده و کارکردهای آن در ابعاد مختلف سبب تحوّل در اندیشۀ دینی شده است. این مقاله در پاسخ‌گویی به پرسش چیستی عقل‌گرایی و کارکرد ...  بیشتر