نویسنده = علی سلمانی
تعداد مقالات: 2
1. کارکرد تخیل در تقویم عینیت از منظر کانت

دوره 21، شماره 1، بهار 1398، صفحه 143-164

10.22091/jptr-pfk.2019.2502.1744

علی سلمانی؛ سعید حاج رشیدیان


2. رابطۀ ادراکِ حسی، کمال و لذت با زیبایی در استتیکِ کریستین وُلف

دوره 20، شماره 1، بهار 1397، صفحه 72-96

10.22091/pfk.2018.1365.1449

داود میرزایی؛ علی سلمانی؛ رضا ماحوزی