فلسفه دین
1. ابن‌سینا و منطق فهم دین

محمد نصر اصفهانی؛ جعفر شانظری؛ سید مهدی امامی جمعه

دوره 21، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 51-72

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2017.1769.1566

چکیده
  منطق فهم دین‌‌، قواعد روشمندی است که رعایت آن قواعد‌‌، ذهن مفسّر دینی‌‌، از خطا در فهم مصون شود. ضرورت چنین منطقی بر اهل اندیشه پوشیده نیست. ابن‌ سینا یکی از صاحب نظران در این خصوص است. مسئلۀ‌‌‌‌‌ این مطالعه «‌ابن‌ سینا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و منطق فهم دین» است. این مطالعه بنیادی‌‌، تاریخی‌‌، ‌تحلیلی و مسئله‌محور است ...  بیشتر

2. دیلتای و کارکرد بنیادین مسائل هرمنوتیک در علوم انسانی

محمدحسین مختاری

دوره 15، شماره 4 ، تابستان 1393، ، صفحه 45-60

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2014.15

چکیده
    دیلتای از جمله کسانی است که به نشانه‌های تاریخی توجه، و آنها را وارد بحث هرمنوتیک کرده است. هرمنوتیک دیلتای نشان‌دهنده یک جریان فکری بین نظریه‌پردازان قرن نوزدهم است که پرورده مکتب رمانتیک بودند. برنامه وی برای تحلیل حیات بشری و مفهوم‌سازی وی از حیثیت تاریخی انگیزه مهمی را برای هایدگر به وجود آورد تا هرمنوتیک هستی‌شناسی خود ...  بیشتر

3. مدلهای چند معنایی در تفسیر قرآن و کتاب مقدس

محمد کاظم شاکر

دوره 10، شماره 2 ، زمستان 1387، ، صفحه 5-40

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2008.219

چکیده
  یکی از دغدغه‌های مهم دین مداران و دین پژوهان، کشف معانی مقصود در متون دینی است. در مورد قرآن کریم و کتاب مقدس، دو کتابی که مورد توجه میلیارد‌ها نفر در گذشته و حال بوده و هست، بیشترین نظریه پردازی در ارتباط با شیوه‌های کشف معنا و مباحث زبان شناختی صورت گرفته است. اعتقاد به وحیانی بودن قرآن و کتاب مقدس سبب شده که بسیاری از مفسران در معناشناسی ...  بیشتر

4. مقایسة هوسرل، هایدگر و گادامر با محک روش‌شناسی

مهین چناری

دوره 9، شماره 2 ، زمستان 1386، ، صفحه 113-138

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2007.162

چکیده
  پدیدارشناسی، پدیدارشناسی هرمنوتیکی و هرمنوتیک فلسفی به صورت فزاینده‌ای به عنوان روش‌شناسی‌های تحقیق مطرح شده‌اند، اما هنوز در مورد جنبه های خاص و منحصر به فرد این روش‌شناسی‌ها، ابهاماتی وجود دارد. مقالة حاضر پس از بررسی مبانی فلسفی این روش‌شناسی‌ها به بحث دربارة تشابهات و تفاوت های اساسی آنها از جنبه های مختلف پرداخته و در ...  بیشتر

5. هرمنوتیک به مثابه روش تحقیق در علوم دینی

جهانگیر مسعودی

دوره 8، 3-4 ، بهار 1386، ، صفحه 25-58

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2007.283

چکیده
   هدف از نگارش این مقاله طرح صحیح یک سؤال و ارائه‌ی پاسخی درخور و ممکن به آن ‌است.سؤال این است: آیا هرمنوتیک می‌تواند به عنوان روش در علوم دینی در نظر گرفته شود و مورد استفاده قرار گیرد یا خیر؟از نظر نگارنده، این سؤال در بادی نظر سؤال روشنی نیست. به همین دلیل در مرتبه‌ی نخست باید به روشن نمودن خود سؤال پرداخت. این کار با تشریح مفردات ...  بیشتر

6. هرمنوتیک، پیش‌زمینه‌ها و تحولات آن

سید محمد موسوی

دوره 7، شماره 26 ، زمستان 1384، ، صفحه 141-156

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2005.304

چکیده
  تحولات مهم در تاریخ فلسفة علم در قرن بیستم عبارت‌اند از : گفتمان اول: پوزیتویسم و استقراگرایی، گفتمان دوم: ابطال‌گرایی کارل پوپر و برنامه پژوهشی لاکاتوش، گفتمان سوم: ساختارگرایی و نسبیت گرایی تامس کوهن و گفتمان چهارم: هرمنوتیک با چیره شدن هرمنوتیک بر عرصة فلسفة علم، تحوّل اساسی در زمینة روش‌شناسی صورت گرفت. انواع هرمنوتیک را می‌توان ...  بیشتر