1. علامه حلّی متکلّم یا فیلسوف اسلامی

مرتضی پویان

دوره 11، 4-3 ، بهار 1389، ، صفحه 195-218

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2010.164

چکیده
  در ‌این مقاله می‌کوشیم با استناد به آثار خود علامه بررسی کنیم که آیا او در حقیقت یک متکلم است، یا یک فیلسوف. بر اساس ‌این پژوهش، فقط در هشت مورد علامه در مواجهه با فلاسفه آراء متکلمین را بر فلاسفه ترجیح داده است. البته سه مورد از آنها مخدوش بوده و متکلم خواندن علامه موجّه نیست. همچنین بیست و یک مورد از مواردی که علامه در رویارویی ...  بیشتر