1. نفوس فلکی در جهان‌شناخت سینایی و همانندی آنها با نفوس بشری

انشالله رحمتی

دوره 11، شماره 2 ، زمستان 1388، ، صفحه 5-34

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2009.169

چکیده
  نفوس فلکی، به منزلة موجودات مجرّدی که (برخلاف عقول) در فعل و تأثیرشان نیاز به جسم دارند، در فلسفه ابن‌سینا مورد بحث قرار گرفته اند؛ اهمیت بحث دربارة این وجودها، فقط به دلیل جایگاهشان در فلکیات قدیم نیست. می‌توان گفت قبول این نفوس از سوی ابن‌سینا و انکارشان از سوی ابن‌رشد، تأثیر اساسی در سیر و سرنوشت فلسفه در جهان اسلام و در جهان غرب ...  بیشتر