1. تحلیل و بررسی نظر ابن سینا درباره فاعلیت تحریکی بر اساس مبانی وجود شناختی او

زهره یوسفی منش؛ حسین زمانیها

دوره 19، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 197-214

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2017.843

چکیده
    فاعل تحریکی تعبیری است که ابن‌سینا پس از آن‌که علیت به معنای اعطای وجود را از مقام فاعل‌های موجود در عالم طبیعت سلب می‌کند، به‌منظور توجیه تأثیرات آن‌ها به کار می‌گیرد. لیکن تأملی دقیق در معنا و نحوۀ وجود حرکت حاکی از این است که در نظام فکری ابن‌سینا، حرکت ازجمله امور ممکن و از عوارض لاحق بوده و لذا در پیدایش خود نیازمند علت ...  بیشتر

2. بررسى و تطبیق بحث زمان درفلسفه سنت آوگوستین و صدرالمتألهین

احمد عابدی؛ مهدی منفرد

دوره 11، شماره 2 ، زمستان 1388، ، صفحه 241-256

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2009.183

چکیده
  این مقاله به بحث تطبیقى زمان از دیدگاه سنت آوگوستین و صدرالمتألهین پرداخته است. آوگوستین زمان را یک واقعیت خارجى و عینى لحاظ نکرده، بلکه آن را یک امر ذهنى می‌داند که البته بی‌ارتباط با امور عینى نیست  و در ارتباط با تغییر و حرکت، و حوادثى که در گذشته و آینده رخ می‌دهد، تفسیر می‌شود. صدرالمتألهین بر اساس مبانى حکمت متعالیه و خصوصاً ...  بیشتر

3. محرّک نخستین ارسطو

یارعلی کردفیرزوجایی

دوره 7، شماره 28 ، تابستان 1385، ، صفحه 173-186

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2006.293

چکیده
  ارسطو که رساله‌های مختلفی دربارة فیزیک، مابعدالطبیعه و مانند آن نگاشته است، ضمن اذعان به واقعی ‌بودن حرکت و تغییر، استدلال کرده است که چون هر متحرکی نیازمند محرک است پس باید یک محرک اوّلی و آغازین وجود داشته باشد، اما چنان محرکی چگونه می‌تواند همه عالم را به حرکت درآورد. ارسطو برای توضیح مسأله به تمثیل رابطه عاشق و معشوق متوسل می‌شود. ...  بیشتر

4. رویکردی تطبیقی به وجود شناسی در فلسفه هایدگر و ملاصدرا

داوود محمدیانی

دوره 6، 22-23 ، زمستان 1383، ، صفحه 28-57

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2004.331

چکیده
  وجودشناسی (Ontology) یکی از عمده‌ترین مباحث فلسفی است که در فلسفه جدید غرب بدان بی‌مهری شده است. در دوران جدید، مارتین هایدگر برای احیای وجودشناسی تلاش زیادی کرد و مانند ملاصدرا کوشید تا از قلمروی مفهومی وجود فراتر رفته و به عرصه حقیقت عینی وجود نزدیک شود.از نظر هایدگر شناخت وجود تنها در شناخت دازاین و تحلیل اگزیستانسی مقدور است و ملاصدرا ...  بیشتر