1. «حی بن یقظان» و استلزامات فردی و جمعی آن

مرتضی بحرانی

دوره 16، شماره 3 ، بهار 1394، ، صفحه 93-114

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2015.39

چکیده
  داستان رمزی حی بن یقظان («حی»، رمزی از عقل و «یقظان»، رمزی از خداوند) به گونه‌ای روایت شده است که می‌توان آن را به وجوه مختلف و حتی متفاوت تفسیر نمود. می‌توان برخی از این تفاسیر را چنین خلاصه کرد: الف) اثبات جاودانگی نفس ناطقه انسان؛ ب) نظریه‌پردازی دوگانه در باب ابتدای خلقت انسان؛ ج) بررسی رابطه میان فرد و اجتماع و ارائه ...  بیشتر