1. رابطه طبیعت و مابعدالطبیعه در حکمت متعالیه

احمد احمدی؛ ضیاءگل رضایی

دوره 14، 3-4 ، بهار 1392، ، صفحه 5-28

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2013.57

چکیده
  در این پژوهش به دو مسئله محوری پرداخته شده است: (1) ارائه تصویری از چالش عمیق بین طبیعت و مابعدالطبیعه در آثار بنیان‌گذاران فلسفه و حکمت یونان، یعنی افلاطون و ارسطو؛ (2) ترمیم و بازسازی این نقیصه با استمداد از آموزه‌های حکمت متعالیه و ارائه تبیین رضایت‌بخش و معقول از ارتباط وثیق بین طبیعت و مابعدالطبیعه در اندیشه‌های ملاصدرا. در این ...  بیشتر

2. سایۀ وحدت وجود بر تفسیر بیان‌السعادة

محمد کاظم شاکر؛ علی غفا ر زاده

دوره 13، شماره 3 ، بهار 1391، ، صفحه 59-84

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2012.92

چکیده
  وحدت وجود از مهم‌ترین و محوری‌ترین مدعاهای هستی‌شناختی عارفان به شمار می‌رود. برخی از مفسّران تفسیرِ عرفانی و صوفیانه، از طرفداران جدّی این اندیشه بوده و بدین جهت آن را از حوزه عرفان وارد تفسیر قرآن کردند. البتّه تفاسیری که در پهنه عرفان و تصوف سامان گرفت، در ابتدا به صورت ساده و زاهدانه و به معنای درونیِ بعضی از آیات قرآن می‌پرداخت. ...  بیشتر

3. اصول اساسی هستی‌شناختی در عرفان ابن‌عربی

امداد توران

دوره 11، 4-3 ، بهار 1389، ، صفحه 175-194

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2010.163

چکیده
  این مقاله در پی آن است که با رویکردی توصیفی کلیت وجودشناسی ابن‌عربی  را در قالب  کلی‌ترین قضایای وجودشناختی که از سخنان وی استنباط ‌می‌شود عرضه کند. مقصود از کلی‌ترین قضایای وجود‌شناختی اصول وجودشناختی‌ای است که هم بر مراتب الاهی وجود صادق‌اند و هم بر مراتب خلقی وجود. تلاش شده است که به شمارش ‌این اصول اکتفا نشود، بلکه علاوه ...  بیشتر

4. آفرینش بر اساس عشق و قاعده الواحد از دیدگاه ابن عربی

مرتضی شجاری

دوره 10، شماره 4 ، تابستان 1388، ، صفحه 83-108

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2009.199

چکیده
  از نظر عارفان، حق تعالی و مخلوقات از یکدیگر جدا نیستند. آفرینش تجلی حسن خداوند است: چون ذات حق تعالی خواست شناخته شود، عشق آغاز شد. عشق نخستین جلوه وجود است و قبل از آن چیزی نیست. حق تعالی زیباست، زیبایی ذاتاً معشوق است. اگر خدا در صورت جمال تجلی نکرده بود، جهان پدیدار نمی شد. بیرون آمدن جهان به سوی هستی، از رهگذر آن عشق بود. اصل حرکت جهان، ...  بیشتر

5. « بررسی نظریه ذوق تألّه در مسئله وحدت وجود» (با نگاهی به آراء دوانی و صدرا)

محمود قیوم زاده

دوره 10، شماره 2 ، زمستان 1387، ، صفحه 59-80

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2008.221

چکیده
  یکی از مسائل مهم و اساسی در زمینه وحدت و کثرت وجود، بحث وحدت حقیقی و کثرت اعتباری وجود در وحدت شخصیه، وحدت و کثرت حقیقی در وحدت سنخیه و همچنین وحدت مفهومی یعنی وحدت در مفهوم وجود، می‌باشد. این جستارها زمینه ساز ارائه دیدگاه‌های متفاوت پیرامون وحدت وجود گردیده است. ذوق تألّه مبنای یکی از دقیق ترین دیدگاهها پیرامون وحدت وجود گردیده ...  بیشتر

6. دگرگونی انسان در نظر ابن عربی و اکهارت

محمد هادی ملازاده

دوره 5، شماره 19 ، بهار 1383، ، صفحه 153-180

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2004.348

چکیده
  در این مقاله دیدگاه‌های دو عارف بزرگ مسلمان و مسیحی، یعنی ابن عربی و مایستراکهارت بررسی شده است.مؤلف پس از بررسی اجمالی زندگی و آثار این دو عارف بزرگ، به تبیین تشابه آرای آن دو در حوزه مابعدالطبیعه، خدای متعال و چگونگی خلقت عالم به دست خداوند و غایت آفرینش و موادی از این دست می‌پردازد. مؤلف ضمن بررسی قوس صعود و نزول، مقوله فنای آدمی ...  بیشتر

7. ابن عربی، مولانا و اندیشه وحدت وجود

ابوالفضل محمودی

دوره 2، 7-8 ، بهار 1380، ، صفحه 107-120

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2001.447

چکیده
  در این بخش چینگ به اصطلاح وحدت وجود از دیدگاه مولفان و مخالفان توجه کرده در ضمن اشاره ای نیز به وحدت شهود و نظریه احمد سرهندی کرده است . موضوع اصلی این بخش که هدف اصلی این مقاله را نیز تشکیل میدهد بحث در مسئله مشهور تاثیر با عدم تاثیر ابن عربی بر مولاناست  بیشتر

8. وحدت وجود یا وحدت شهود از دیدگاه ابن عربی و اکهارت

قاسم کاکایی

دوره 2، 5-6 ، پاییز 1379، ، صفحه 157-177

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2000.457

چکیده
  نظریه «وحدت وجود» که از جانب عرفا مطرح شده به علت دور از عقل بودن و نیز مخالفت با بعضی از ظواهر متون مقدس، مورد انتقادهای فراوان قرار گرفته است. جمعی از طرفداران این نظریه برای کاستن چنین انتقادی آن را به «وحدت شهود» تأویل کرده‌اند و آن را بیشتر مقوله‌ای «معرفت شناختی» دانسته‌اند تا «وجود شناختی». مقاله حاضر ...  بیشتر

9. ابن عربی، مولانا و اندیشه وحدت وجود (2)

ابوالفضل محمودی

دوره 2، 5-6 ، پاییز 1379، ، صفحه 179-207

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2000.458

چکیده
  اندیشه وحدت وجود، از اندیشه‌های اساسی عرفان نظری اسلامی بوده و ابن‌عربی و مولانا از قلل رفیع آن هستند. موضوع این مقاله ربط و نسبت میان این سه است. این نوشتار از دو بخش تشکیل شده است: در بخش اول که در این شماره عرضه می‌گردد و قسمت اعظم مقاله را تشکیل می‌دهد،  چیتیک (نویسنده مقاله) پس از اشاره به معنا و ساختار لغوی وحدت وجود، اجمالی ...  بیشتر