1. پارادوکس کرول از منظر ویتگنشتاین، ابن سینا، و خواجه نصیر

مهدی عظیمی

دوره 18، شماره 2 ، زمستان 1395، ، صفحه 173-194

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2017.811

چکیده
  پارادوکس کَرول بنیادی‌ترین مفهوم منطق، یعنی مفهوم استنتاج را به چالش می‌کشد و چنین می‌نمایاند که در هیچ استنتاجی نمی‌توان از مقدّمات به نتیجه رسید. مقاله‌ی پیش رو این پارادوکس را بر سه اندیشمند بزرگ، ویتگنشتاین، ابن‌سینا، و خواجه نصیر، عرضه می‌کند و می‌کوشد تا راه‌حلّی را از سخنان آنان فرا چنگ آورد. ویتگنشتاین از یک وضع مقدّم ...  بیشتر