1. نامۀ عمل در نظام حکمت صدرایی

علیرضا اسعدی

دوره 19، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 170-189

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2018.910.1323

چکیده
  از آموزه‌های دینی در حوزۀ معادشناسی نامۀ عمل است که بر اساس آیات و روایات در بردارندۀ همه اعمال، نیت‌ها و باو‌رهای انسان است و در قیامت بسته به نوع آن‌ها از سمت راست یا چپ به او داده می‌شود. با توجه به این‌که این نامه نمی‌تواند از سنخ کتاب و دفتر دنیوی باشد‌‌، دانشمندان مسلمان با این پرسش روبه‌رو شده‌اند که حقیقت نامۀ عمل چیست. ...  بیشتر