1. معرفت و یقین پیامبران به حقانیت وحی

یداله دادجو

دوره 19، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 109-207

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2018.498.1227

چکیده
  بررسی معرفت و یقین انبیا به حقانیتِ وحی، یکی از مسائل مهم وحی و معارف بلند الهی است. در این خصوص تحلیل‌های گوناگونی ارائه شده است. برخی معرفت و یقین پیامبران را در تلقی وحی از طریق علم حضوری که خطا در آن راه ندارد، دانسته و کسانی نیز منشأ آن را آگاهی از لوح محفوظ که پیامبر با روح قدسی خود به فرشته متصل می‌شود و معارف الهی را از او دریافت ...  بیشتر