دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. ارزش‌باری علم و برهان تعیّن ناقص

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1400

10.22091/jptr.2021.7007.2550

غلامحسین جوادپور


2. بررسی برهان خداناباورانه نیکلاس اوِریت مبتنی بر شواهد ابعاد حیات (با تمرکز بر روایت تراویس دامزدی)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1400

10.22091/jptr.2021.6782.2516

محمود مختاری


3. جایگاه خلقیات و احساسات در وجود انسان از نگاه ملاصدرا

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1400

10.22091/jptr.2021.6386.2454

فاطمه سلیمانی دره باغی


4. تحلیل دیدگاه آگوستین درباره پارادوکس منون و نظریه یادآوری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1400

10.22091/jptr.2021.6913.2538

محسن بهلولی فسخودی


5. درنگی تازه بر پیوند تاریخی «معتزله» و «تفویض»

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1400

10.22091/jptr.2021.6517.2479

احمد بهشتی مهر؛ سید مجتبی حسینی کاشانی


6. تحلیل و بررسی نظریه فخر رازی و خواجه نصیر طوسی درباره تصور و تصدیق

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1400

10.22091/jptr.2021.6503.2475

علی اله دادی هزاوه؛ علی اله بداشتی


7. بررسی مبانی و الزامات اخلاقی در تعیین حد و حوزهٔ جرم‌انگاری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1400

10.22091/jptr.2021.6551.2485

سید محمد حسینی سورکی


8. نگرش هایدگر در کتابِ «کانت و مسئله مابعدالطبیعه» به وجه زمانی تصاویر در دوره پیشانقدی و نقدی کانت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1400

10.22091/jptr.2021.6427.2462

فریده آفرین؛ سید سام غضنفری


9. مقایسۀ تسلّی‌بخشی‌های ابن‌سینا و کانت در مواجهه با فقر مالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1400

10.22091/jptr.2021.6736.2507

مونا فروزیان؛ فروزان راسخی؛ نرگس نظرنژاد