نویسنده = اکبری کریم آبادی، نورالدین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی روش هابز در تاسیس و تشکیل دولت باتاکید برکتاب لویاتان

دوره 16، شماره 4، تابستان 1394، صفحه 93-114

10.22091/pfk.2015.544

نورالدین اکبری کریم آبادی؛ مصطفی یونسی