نویسنده = صیدری، محمود
تعداد مقالات: 1
1. بازبینی شروط و براهین استحاله تسلسل

دوره 15، شماره 4، تابستان 1393، صفحه 7-20

10.22091/pfk.2014.13

عسکر دیرباز؛ محمود صیدری