نویسنده = آل یمین، حامد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تآویل عرفانی تفسیر سهل تستری

دوره 17، شماره 3، بهار 1395، صفحه 103-120

10.22091/pfk.2016.626

ابراهیم نوری؛ حامد آل یمین