نویسنده = قیوم زاده، کامران
تعداد مقالات: 1
1. دلالت شناسی ضمایر اشاره ای مرکّب

دوره 21، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 169-186

10.22091/jptr.2019.2638.1777

کامران قیوم زاده