نویسنده = دشت بزرگی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نسبت وصی و امام در مذاهب اسماعیلیه و اثناعشریه

دوره 16، شماره 1، پاییز 1393، صفحه 101-119

10.22091/pfk.2014.22

مهدی دشت بزرگی؛ احمد لهراسبی