نویسنده = تواناپنا، فتانه
تعداد مقالات: 1
1. کارکرد معرفتی اقناع و تخییل از دیدگاه فارابی

دوره 17، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 91-110

10.22091/pfk.2015.598

فتانه تواناپنا؛ نادیا مفتونی