نویسنده = مهوری حبیب آبادی، هاجر
تعداد مقالات: 1
1. دعا از دیدگاه قاضی ‌عبدالجبار معتزلی

دوره 17، شماره 1، پاییز 1394، صفحه 45-70

10.22091/pfk.2015.551

جنان ایزدی؛ هاجر مهوری حبیب آبادی