نویسنده = دیلمی، احمد
تعداد مقالات: 2
1. قوای نظری و عملی و نقش آنها در حق و تکلیف انسان

دوره 21، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 143-167

10.22091/jptr.2019.3582.1952

احمد دیلمی؛ سجاد قدرتی