نویسنده = برزگر تبریزی، فایزه
تعداد مقالات: 1
1. مبانی و ویژگی‌های اصلی فلسفۀ تحلیلی دین

دوره 14، شماره 1، پاییز 1391، صفحه 25-50

10.22091/pfk.2012.81

فایزه برزگر تبریزی؛ حمیدرضا آیت الهی