نویسنده = قاسم، عسکری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و نقد سنخیت علت و معلول در فلسفه اسلامی

دوره 13، شماره 4، تابستان 1391، صفحه 25-42

10.22091/pfk.2012.97

جعفر شانظری؛ عسکری قاسم