نویسنده = اکبر زاده، میثم
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر عوامل غیرمعرفتی بر فرآیند کسب معرفت

دوره 12، شماره 4، تابستان 1390، صفحه 59-67

10.22091/pfk.2011.123

میثم اکبر زاده