نویسنده = احسان کرباسی زاده، امیر
تعداد مقالات: 1
1. طبیعی بودن انواع و قوانین طبیعت

دوره 13، شماره 4، تابستان 1391، صفحه 223-236

10.22091/pfk.2012.130

کیوان الستی؛ امیر احسان کرباسی زاده