نویسنده = حسینی سورکی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و نقد سودگرایی اخلاقی

دوره 12، شماره 3، بهار 1390، صفحه 87-126

10.22091/pfk.2011.134

محمد حسینی سورکی