نویسنده = موحدی ساوجی، محمّدحسن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و نقد نظریه تکثر فهم پیامبران

دوره 11، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 203-224

10.22091/pfk.2009.181

محمّدحسن موحدی ساوجی