نویسنده = کاکایی، قاسم
تعداد مقالات: 2
1. نقد و بررسی "وجود ذهنی" از دیدگاه ابن سینا

دوره 10، شماره 4، تابستان 1388، صفحه 5-26

10.22091/pfk.2009.196

قاسم کاکایی؛ عزت مقصودی