نویسنده = تراواوی، عبدالله
تعداد مقالات: 1
1. عوالم ممکنه و نظام احسن در اندیشه ی فخر الدّین رازی

دوره 17، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 149-165

10.22091/pfk.2015.618

عبدالله تراواوی؛ امیر دیوانی