نویسنده = دیوانی، امیر
تعداد مقالات: 3
1. عوالم ممکنه و نظام احسن در اندیشه ی فخر الدّین رازی

دوره 17، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 149-165

10.22091/pfk.2015.618

عبدالله تراواوی؛ امیر دیوانی


2. معرفت شناسی علوم طبیعی

دوره 2، 7-8، بهار 1380، صفحه 59-68

10.22091/pfk.2001.438

امیر دیوانی