نویسنده = مستقیمی، مهدیه السادات
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی نظریۀ ابن سینا در باب طبقه بندی علوم

دوره 10، شماره 1، پاییز 1387، صفحه 175-198

10.22091/pfk.2008.243

مهدیه السادات مستقیمی