نویسنده = حسین زاده یزدی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. جستاری در مبانی معرفتی منطق فازی

دوره 9، شماره 4، تابستان 1387، صفحه 121-146

10.22091/pfk.2008.252

مهدی حسین زاده یزدی