نویسنده = ایمانپور، منصور
تعداد مقالات: 1
1. علم خدا در اندیشة سهروردی

دوره 9، شماره 3، بهار 1387، صفحه 3-17

10.22091/pfk.2008.256

منصور ایمانپور