نویسنده = سورکی، سید محمد حسینی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و نقد نظریه خودگرایی اخلاقی

دوره 8، شماره 1، پاییز 1385، صفحه 187-222

10.22091/pfk.2006.281

سید محمد حسینی سورکی