نویسنده = حجتی، سید محمد علی
تعداد مقالات: 1
1. تعبیرهای ارسطو از اصل تناقض

دوره 8، 3-4، بهار 1386، صفحه 207-232

10.22091/pfk.2007.315

علی اکبر احمدی افرمجانی؛ سید محمد علی حجتی؛ علی اصغر مروت