نویسنده = علی زمانی، امیر عباس
تعداد مقالات: 2
2. آیا می توانیم درباره خدا سخن بگوییم (2)

دوره 2، 7-8، بهار 1380، صفحه 69-88

10.22091/pfk.2001.445

امیر عباس علی زمانی