نویسنده = شاهرخی، احمد رضا
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط نفس مجرد و بدن در فلسفه اسلامی

دوره 4، 14-13، تابستان 1381، صفحه 129-140

10.22091/pfk.2002.421

احمد رضا شاهرخی