نویسنده = پارسا پور، محمد باقر
تعداد مقالات: 1
1. نظریه حقوق طبیعی

دوره 4، 14-13، تابستان 1381، صفحه 141-151

10.22091/pfk.2002.422

محمد باقر پارسا پور