نویسنده = حدیدی، علی اصغر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی براهین عقلی عصمت امام از دیدگاه سید مرتضی و قاضی عبدالجبار

دوره 19، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 131-151

10.22091/pfk.2017.314.1170

علی اصغر حدیدی؛ محمدرضا امامی نیا