نویسنده = نجفی زند، جعفر
تعداد مقالات: 1
1. ظهور رهبر در گروه

دوره 1، شماره 4، تابستان 1379، صفحه 182-189

10.22091/pfk.2000.514

جعفر نجفی زند