نویسنده = ایازی، محمدعلی
تعداد مقالات: 1
1. نقدی بر نظریه «گفتاری بودن زبان قرآن»

دوره 1، شماره 4، تابستان 1379، صفحه 190-199

10.22091/pfk.2000.515

محمدعلی ایازی