نویسنده = شاه‌وردی، امین
تعداد مقالات: 1
1. قیاس "از وضع" از ارسطو تا فارابی

دوره 20، شماره 1، بهار 1397، صفحه 159-179

10.22091/pfk.2018.708.1283

امین شاه‌وردی