نویسنده = دکامی، محمد جواد
تعداد مقالات: 1
1. قیاس تلازم در قرآن کریم

دوره 20، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 197-218

10.22091/pfk.2017.2052.1640

محمد جواد دکامی؛ قباد محمدی شیخی