نویسنده = دیوانی، امیر
تعداد مقالات: 2
2. احتجاجی جدید بر زندگی پس از مرگ

دوره 19، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 46-67

10.22091/pfk.2018.985.1350

امیر دیوانی