نویسنده = پور سینا، زهرا
تعداد مقالات: 3
1. راه‌های مهار و تربیت قوّة خیال بر مبنای حکمت اسلامی

دوره 19، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 46-65

10.22091/pfk.2017.1027.1364

محسن ترکمان؛ زهرا پورسینا


3. آموزة «ایمان می‌آورم تا بفهمم»

دوره 9، شماره 1، پاییز 1386، صفحه 3-22

10.22091/pfk.2007.222

زهرا پورسینا