نویسنده = علیزمانی، امیر عباس
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و نقد دلایل مخالفت کارل بارت با الهیات طبیعی

دوره 21، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 5-27

10.22091/pfk.2017.2309.1702

میشل آقامالیان؛ امیر عباس علی زمانی؛ عباس یزدانی