نویسنده = کاکایی، قاسم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابط و یا رابطی بودن ممکنات از نظر جلال‌الدین دوانی

دوره 21، شماره 1، بهار 1398، صفحه 25-46

10.22091/pfk.2017.1447.1471

الهه زارع؛ عباس جوارشکیان؛ قاسم کاکایی؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی