نویسنده = کشفی، عبدالرسول
تعداد مقالات: 1
1. تعَیُّن گرایی و فاعلیّت الهی از منظر علّامه طباطبایی

دوره 20، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 45-70

10.22091/pfk.2018.1202

سید محمد فقیه؛ عبدالرسول کشفی