نویسنده = رضوانی، معصومه
تعداد مقالات: 1
1. روایات طینت و اختیار انسان

دوره 18، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 47-75

10.22091/pfk.2016.710

معصومه رضوانی؛ مهدی ذاکری